Kancelaria prawna
Sędzia
Sędzia

Sędzia

Funkcjonariuszem publicznym, który ma decydować i orzekać w kwestiach sądowniczych określa się sędziego. Jest to osoba, która działa na zasadach bezstronności oraz niezawisłości. Zawód ten może wykonywać zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Zawód ten powołany został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 1989 roku. Wniosek składa Krajowa Rada Sądownictwa. W naszym kraju o tym, jak wygląda zawód sędziego, jakie sędzia ma uprawnienia oraz prawa i obowiązki regulowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę z dnia 23 listopada 2002 r o Sądzie Najwyższym, Ustawę z dnia 27 lipca Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawę z dnia 25 lipca 2002 roku – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Ustawę z dnia 25 czerwca 2015 o Trybunale Konstytucyjnym oraz Ustawa z dnia 216 marca 1982 roku o Trybunale Stanu.

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być mianowana tylko taka osoba, która ma nieposzlakowaną opinię, polskie obywatelstwo, korzysta z pełni praw obywatelskich oraz cywilnych, musi mieć także ukończone studia wyższe o charakterze prawniczym, mieć tytuł minimum magistra prawa, ukończone dwadzieścia dziewięć lat, złożony egzamin sędziowski bądź prokuratorski a także ukończoną aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.