Kancelaria prawna
Komornik sądowy
Komornik sądowy

Komornik sądowy

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który nie pełni funkcji urzędnika państwowego. Jest to osoba, jaka działa w sądzie rejonowym. Zajmuje się rozstrzyganiem spraw o roszczeniach cywilnych. Odbywa się to na zasadzie przymusu egzekucyjnego. Komornik pracuje poprze robienie spisu inwentarza a następnie przygotowywanie protokołu dotyczącego faktycznego stanu zanim wszczęty zostanie proces sądowy czy też wydane jest orzeczenie. Komornik istnieje na podstawie regulacji prawnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. By móc zostać komornikiem, należy spełnić konkretne warunki, jakimi są bycie niekaranym, odbycie aplikacji komorniczej, posiadanie obywatelstwa polskiego, posiadanie nieposzlakowanej opinii, posiadanie zdolności do czynności prawnych, złożenie egzaminu komorniczego, doświadczenie w charakterze asesora komorniczego minimum dwa lata, nie bycie karanym, ukończenie 26 roku życia.

Z niektórych warunków wymaganych do bycia komornikiem mogą być zwolnieni prokuratorze, adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, notariusze oraz ludzie, którzy ukończyli aplikację adwokacją, prokuratorską, sądową, notarialną oraz radcowską. Nie muszą także pewnych wymagań spełniać utytułowani stopniem doktorskim. Powołanie komornika leży w gestii Ministra Sprawiedliwości na wniosek osoby zainteresowanej. Gdy natomiast komornik nie pełni swych obowiązków we właściwy sposób czy też zostanie ukarany, Minister Sprawiedliwości może odwołać komornika. Podobnie, gdy ukończył on siedemdziesiąty rok życia, bądź też w sytuacji, kiedy jego stan zdrowia jest na tyle ciężki, iż komisja lekarska uznała go za trwale niezdolnego do realizacji swych obowiązków.